x

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni


24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesini bir takım kurallara bağlamıştır. Kanun çerçevesinde, Körfez Termal Devre Mülk Tesisleri Site yöneticiliği (“Şirket”), “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.


İşbu Bilgilendirme Metni, Kanun’un 10. Maddesi’nde belirtilen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. Maddesi’nde belirtilen “İlgili Kişinin Hakları” hususlarına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.


Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek?


İşleme amacı ile bağlantılı,sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, devre mülk satın alma talebinizin, devre mülk kiralama/geçeklik konaklama talebinizin ve aidat ödemenizin İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi’ne uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla talep ettiğimiz ve paylaşmış olduğunuz kişisel veriler (isim, soyisim, cep telefonu, e-mail adresi, IP adresi), yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kişi ve kurumlar ile paylaşılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin İşlenme İlkesi


Kişisel Veriler, ancak Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.


Kişisel Verileriniz;


 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve

 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilerek


işlenecektir.


Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?


Kişisel verileriniz, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile güvenliğiniz ve Şirket’imizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, paylaşılabilir.


Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da ve işbu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, belirtilen Sözleşmelerin imzalanması ve ifası kapsamında otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla elde edilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanun’un 5. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nın c bendinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile Kanun’un 5. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nın f bendinde belirtilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına dayandırılmaktadır.


Kişisel Verilerin Güncellenmesi


Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde, lütfen bize bildiriniz.


Haklarınız Nelerdir?


Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız aşağıda listelenmiştir;


Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; 


 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 

 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahipsiniz.


Kanun doğrultusunda, Şirket’imize ileteceğiniz taleplerin yazılı olması gerekmektedir.


Bunun için kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirket’imizin info@korfeztatil.com.tr e-posta adresine gönderebilir ve/veya Şirket’imizin Güre Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:1 Edremit/Balıkesir adresindeki merkez ofisine bizzat başvurabilir veya başvurunuzu noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.REDDEDİYORUM KABUL EDİYORUM
x

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

(“Sözleşme”)

 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer alan tanımlar aşağıdaki anlamlarını ifade eder:

KÖRFEZ: İNTERNET SİTESİ’nde ilan edilecek ve/veya İNTERNET SİTESİ aracılığı ile YÖNETİM tarafından sunulacak hizmetleri, KULLANICI'ya bedeli karşılığında yine İNTERNET SİTESİ'nde ilan edilecek koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden Güre Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:1 Edremit/Balıkesir adresinde yer alan Körfez Termal Devre Mülk Tesisleri Site Yöneticiliği’ni,

İNTERNET SİTESİ: "www.korfeztatil.com.tr" adlı alan adında bulunan internet sitesini,

KULLANICI: İNTERNET SİTESİ'ni kullanan ve İNTERNET SİTESİ aracılığı ile KÖRFEZ tarafından sağlanan ve/veya sağlanacak olan hizmetlerden faydalanan kişiyi,

HİZMET: İNTERNET SİTESİ'nde ilan edilecek ve WEBSİTESİ aracılığı ile KÖRFEZ tarafından sağlanan ve/veya sağlanacak olan gayrimenkul yönetim hizmetlerine ilişkin aidat ödeme hizmetlerini.

 1. KONU

 

 1. İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından ilgili aidat ödemelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak İNTERNET SİTESİ’nin kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.


 1. KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’ni kullandığında ve/veya İNTERNET SİTESİ’nde işlem yaptığında, işbu Sözleşme’deki hüküm ve koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. İNTERNET SİTESİ’ni kullanan veya İNTERNET SİTESİ’ni kullanarak hizmet alan KULLANICI, işbu Sözleşme’ye tabi olmak konusunda açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 1. KULLANICI’nın İNTERNET SİTESİ üzerinden aidat ödemelerini gerçekleştirebilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. KÖRFEZ ile paylaşılan bilgiler veya kişisel veriler işbu Sözleşme uyarınca işlenir. KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’ni kullandığında KÖRFEZ ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit eder.


 1. HİZMET VE İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI


 1. KÖRFEZ, İNTERNET SİTESİ aracılığıyla Güre Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:1 Edremit/Balıkesir adresinde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak sunulan yönetim hizmetleri kapsamında KULLANICI tarafından aidat ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi adına hizmet vermektedir. 1. KÖRFEZ, İNTERNET SİTESİ’nde ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda işbu Sözleşme koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI'nın, söz konusu koşullarda değişiklik yapılmasından sonra İNTERNET SİTESİ’ni kullanmaya devam etmesi ve/veya ödeme gerçekleştirmesi, bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.


 1. İşbu Sözleşme ile kabul ve taahhüt edilen yükümlülüklerinin ihlâli halinde, KÖRFEZ’in söz konusu ihlalden dolayı KULLANICI'nın İNTERNET SİTESİ’ni kullanmasına engel olabileceğini ve/veya aleyhine hukuki işlem başlatılabileceğini KULLANICI peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda KULLANICI, KÖRFEZ’den herhangi bir tazminat, ödeme ve/veya rücu talebinde bulunmayacaktır.


 1. KULLANICI, KÖRFEZ tarafından sunulan HİZMET’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla KÖRFEZ’in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.


 1. İNTERNET SİTESİ’ni kullanarak KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’ni yalnızca meşru talepler veya hizmetler için kullanmayı, KÖRFEZ’in faaliyetine veya hizmetlerine zarar verebilecek veya bunları olumsuz etkileyebilecek hiçbir olumsuz içerik veya materyal yayınlamamayı, yaymamayı, dağıtmamayı, yüklememeyi veya tanıtmamayı, diğer kullanıcıların İNTERNET SİTESİ’ni kullanmalarını kısıtlayıcı, engelleyici veya zorlaştırıcı ya da sitenin güvenliğini olumsuz etkileyici şekilde davranmamayı veya bu yönde bir araç kullanmamayı, veya sitede gezinti veya arama yapmak ya da siteden içerik kopyalamak için herhangi bir cihaz kullanmamayı veya herhangi bir motor, yazılım, araç, sistem, program veya başka bir cihaz veya mekanizma (örümcekler, robotlar, böcekler, avatarlar veya akıllı ajanlar dahil olmak üzere) kullanmaya teşebbüs etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.


 1. KULLANICI aynı zamanda KÖRFEZ’e doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda KÖRFEZ’nın bu bilgileri KULLANICI ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.


 1. KULLANICI, ilgili hizmeti yerine getirmek için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü KÖRFEZ’e vermeyi taahhüt eder. KULLANICI, İNTERNET SİTESİ yoluyla ödeme yaptığında veya hizmeti kullandığında, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu, vesayet altında olmadığını, ikametinin Türkiye’de bulunduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylar.


 1. KÖRFEZ, sunulan HİZMET ile ilgili olarak KULLANICI'nın İNTERNET SİTESİ’ni kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. KÖRFEZ, başkaca üçüncü şahısların İNTERNET SİTESİ’nde atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.


 1. ÖDEME ŞEKLİ VE İADE


 1. HİZMET’e ilişkin aidat ödemelerinin tutarı, İNTERNET SİTESİ’nde belirlendiği şekildedir. KULLANICI’nın ödemeyi yapması, işbu Sözleşme’de yer alan hükümleri kabul ettiği anlamına gelmektedir.


 1. KULLANICI’nın “Ödeme Onayı” düğmesini tıklamadan önce işbu Sözleşme’yi onaylaması gerekmektedir. Ödemeler İNTERNET SİTESİN’de gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartları ve debit kartlar (VISA, Mastercard) aracılığıyla peşin olarak yapılır. Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için KULLANICI’nın kredi kartı bilgileri şifrelenir. KULLANICI, "Ödeme Onayı" düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır.


 1. İNTERNET SİTESİ üzerinden yapılan ödemelerde uluslararası standart olan 128/256 bit SSL (Secure Sockets Layer) kullanmaktadır. Bu sayede kredi kartı bilgileriniz şifrelenerek ilgili bankanın sanal posuna (VPOS - Virtual Point Of Sale) gönderilir ve 3. şahıslar tarafından görülmesi engellenir. Ödemelerde kullanılan kredi kartı bilgileri sunucularımızda tutulmaz. Ödeme aşamaları sırasında internet tarayıcınızın (Browser) sağ alt, sağ üst veya sol üst köşesinde bulunan kilit resmi, bu sayfanın SSL ile şifrelendiğini gösterir ve üzerine tıklandığında şifrelemenin hangi firmaya ait olduğunu belirtir.


 1. İNTERNET SİTESİ üzerinden yapılan ödeme işlemlerinde bilgisayarların IP adresleri güvenlik amacıyla (sahtecilik, çalıntı kredi kartı vb. nedenlerle) kaydedilmektedir.


 1. İNTERNET SİTESİ üzerinden yapılan ödemelerde iptal ve iade işlemi yapılmamaktadır. KULLANICI, iptal ve iade talepleri için KÖRFEZ’e bizzat başvurularak takip etmelidir. 1. GİZLİLİK VE FİKRİ MÜLKİYET


 1. Taraflar, kendilerine iletilen bilgileri ve/veya İNTERNET SİTESİ’nin kullanımı esnasında edindikleri bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kurumlara aktaramaz veya başka bir çalışmada kullanamazlar. Taraflar bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludurlar. Taraflar, İşbu Sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda karşı Taraf hakkında edindikleri bilgileri başka bir çalışmada kullanamaz, dağıtamaz ve üçüncü kişilere ya da kurumlara aktaramazlar. Taraflar çalışma sırasında öğrendikleri bilgilerin gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi almak ve sürdürmekle yükümlüdürler. Taraflar, işbu Sözleşme gereği birbirleri ile paylaştıkları bilgileri, “gizli bilgi” olarak kabul edip, süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaklardır.


 1. KÖRFEZ, KULLANICI tarafından paylaşılan kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 7 uyarınca yasal olarak öngörülen süreler ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edecektir.


 1. KULLANICI, hizmet ile birlikte verilen yazılımları kopya etmemeyi, başkalarına alt lisans yoluyla kullandırmamayı, devretmemeyi, tersine mühendislik işleminden geçirmemeyi taahhüt eder.


 1. Taraflar, KULLANICI’nin dilediği zaman yapacağı yazılı bildirimle hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti, sms, internet, e-mail, mektup ve telefonla kendisiyle temasa geçilmesini ve gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahip olduğuna dair gerekli bilgilendirmenin yapıldığı kabul, beyan ve taahhüt ederler.


 1. ŞİKAYET ve YAZILI İLETİŞİM


 1. KULLANICI, varsa şikayetini, KÖRFEZ’in Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:1 Edremit/Balıkesir adresine veya 0266 385 6010 numaralı telefona veya info@korfeztatil.com.tr e-posta adresine ulaşmak suretiyle KÖRFEZ’e iletebilir. İlgili mevzuat, KÖRFEZ’in KULLANICI’ya gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. KULLANICI, KÖRFEZ ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder.


 1. KÖRFEZ, KULLANICI’ya e-posta yoluyla ulaşarak veya İNTERNET SİTESİ’ne bildirimler koyarak bilgilendirir. KULLANICI, Sözleşme uyarınca, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve KULLANICI’ya elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul KULLANICI’nin yasal haklarını etkilemez.


 1. BİLDİRİMLER


KÖRFEZ’e sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. KULLANICI, ilgili ödemeyi yaparken sunduğu e-posta ya da posta adresi yoluyla KÖRFEZ’in kendisine bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder. Bildirim, İNTERNET SİTESİ’ne koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış ve uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir. Bildirimin ulaştığının kanıtı olarak, mektup durumunda, mektubun uygun adrese gönderildiği, mühürlendiği ve postaneye verildiği bilgisi, e-posta durumunda, e-postanın ilgili e-posta adresine gönderildiği bilgisi yeterli olacaktır.


 1. FERAGAT


KÖRFEZ’nın Sözleşme süresince, KULLANICI’nin Sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar dâhilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini sağlayamaması veya Sözleşme dâhilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, açıkça ve yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve KULLANICI’nin bu yükümlülüklere uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez.


 1. BÖLÜNEBİLİRLİK


İşbu hüküm ve koşullar veya işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.


 1. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME


İşbu Sözleşme ve/veya İNTERNET SİTESİ ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflarda Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak olup, Türk Hukuku uygulanacaktır.


 1. YÜRÜRLÜK


İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından İNTERNET SİTESİ üzerinde onaylanmasından itibaren yürürlüğe girer.REDDEDİYORUM KABUL EDİYORUM
x

UYARI

Ek Aidat ödemelerini Ek Aidat Ödeme sekmesinden yapabilirsiniz.
x
-Devre Mülk Hakkı Sahipleri, Körfez Termal Yaşam Yönetmeliğini ve yönetmelikte geçen özellikle aşağıdaki maddeleri; 1) Daireye giriş saatinin (odanın hazır olma durumuna göre) en erken 14:00 da, dairenin görevliye teslim saatinin ise en geç saat 10:00 olduğunu, 2) Dairelerin teslim alındığı düzende, özellikle mutfak eşyalarının yıkanmış raflarda temiz olarak teslim edilmesi gerektiğini, 3) Dairelerde sigara içilmesinin yasak olduğunu, 4) Tesisin Muhafazakar konsepte olduğu; sahilde ve özellikle tesis içerisinde genel ahlak ve adaba aykırı kıyafetlerle dolaşılamayacağını, 5) Tesise alkollü içecek sokulamayacağı ve içilemeyeceğini, 6) Vekilin kötü kullanımı veya ihmallerinden dolayı daire içlerindeki veya ortak alanlarda bulunan demirbaşlarda meydana gelebilecek her türlü hasarı tazmin etmek zorunda olduğunu, 7) Görevliler tarafından yapılan uyarıya rağmen Vekilin Tesis Kurallarına uymamaya devam etmekten dolayı uygulanacak cezalardan sorumlu olduğunu, dairesini kullandıracağı Vekiline bildirmekle yükümlüdür. Vekilin Tesis Yaşan yönetmeliği kurallarına uyup/uymamasından Devre Mülk Hakkı Sahipleri de müteselsilen sorumlu olup, Vekil’in bu sorumluluklarını yerine getirmemesinden dolayı uygulanacak tazminat veya cezai müeyyideleri kabul etmeyip ilgili ödemeyi yapmadan Tesisi terk etmesi durumunda, Devre Mülk Hakkı Sahipleri söz konusu tazminat veya cezai müeyyideleri derhal gidermekle yükümlü olduklarını peşinen kabul ve beyan ederler. Yaşam Yönetmeliğini indirmek için tıklayınız.
x

Sözleşme 

1 - Devre mülk hakkından yararlanabilmek için o dönemin aidatının ödenmiş olması zorunludur. Herhangi bir borcu bulunan Devre Mülk Hakkı Sahibinin borcu kapanana kadar kiralama / vekil tayin etme talepleri alınmaz ve devre mülkü kullandırılmaz. 

2 - İş bu talebin Tesis Yönetimine yapılması, hiç bir şart ve koşulda Devre Mülk Hakkı Sahiplerine Tesis Yönetimince verilmiş bir kiralama garantisi anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ilgili devre mülkün talep edilen dönemde kiralanmaması durumunda Devre Mülk Hakkı Sahibi Tesis Yönetiminden hiçbir (kira, zarar, tazminat vb.) talepte bulunamaz. 

3 - İş bu form Devre Mülk Hak Sahibi tarafından devre mülk kullanım tarihinden en geç 10 gün önce Tesis Yönetimine ulaştırılmadığı takdirde, ilgili devre mülkte hiçbir kiralama veya vekil kullandırma işlemi yapılamaz. 

4 - Devre mülk kapasitesinin (standart daire 5 kişi, büyük daire 6 kişi, bahçe ve çatı dubleks daire ise 8 kişi ayrıca talep durumunda 1 misafir) üzerindeki konaklama talebine hiçbir şekilde izin verilmez. Vekillerin bu konuda bilgilendirilmesi Devre Mülk Hakkı Sahibinin sorumluluğundadır. 

5 - Kiralama işlemi gerçekleştikten sonra, Devre Mülk Hakkı Sahibinin kiralama talebinden geri dönmesi hiçbir sebeple mümkün değildir. 

6 - Dönem arasında (2. hafta) devre mülk kullanıcısının değişmesi durumunda, yeni gelen kullanıcı için tekrar daire teslim formu (eşya zimmeti) düzenlenmez. İlk kullanıcı tarafından imzalı daire teslim formu (eşya zimmeti) devre mülkün tesis yetkilisine teslimine kadar geçerli olup, oluşmuş eksiklik veya hasarlar devre mülkten en son çıkan vekil veya Devre Mülk Hakkı Sahibinden tazmin edilir. 

7 - Devre mülk kullanım süresi içerisinde birden fazla kiralama yapılması veya vekil kullandırılması durumunda, odalarda yapılması gereken hizmetler için (temizlik, havlu çarşaf değişimi vs.) ekstra ücret alınır. 

8 - Devre mülk kira bedeli, yapılan tahsilattan sonraki 30 gün içinde devre mülk hakkı sahibinin banka hesabına ödenir. 

9 - Kiracının kiralamayı iptali durumunda, devre mülk hakkı sahibi iptal bilgisinin kendisine ulaşmadığını iddia edemez ve (eğer var ise) kiracıdan alınan kaporadan % 20 hizmet komisyonu kesildikten sonra kalan bakiye haricinde Tesis Yönetiminden hiçbir (kira, zarar, tazminat vb.) talepte bulunamaz. 

10 - Tesis Yaşam Yönetmeliği ve devre mülk içerisindeki uyarıları ihlal ederek devre mülkünü tesis yetkilisine kirli teslim eden Vekiller / Kiracılar Kara Listeye alınır. Kara Listede yer alan Vekiller / Kiracıların tesiste bir daha konaklama yapmasına izin verilmez. 

11 - Tesis Yönetimince Devre Mülk Hakkı Sahibine kiralamalar ile ilgili özel bir bildirim yapılmaz. Devre mülkün kiralanması ile ilgili bilgi ve teyit için (0266) 385 60 10 numaralı telefon aranmalıdır. 


Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni


24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesini bir takım kurallara bağlamıştır. Kanun çerçevesinde, Körfez Termal Devre Mülk Tesisleri Site yöneticiliği (“Şirket”), “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.


İşbu Bilgilendirme Metni, Kanun’un 10. Maddesi’nde belirtilen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. Maddesi’nde belirtilen “İlgili Kişinin Hakları” hususlarına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.


Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek?


İşleme amacı ile bağlantılı,sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, devre mülk satın alma talebinizin, devre mülk kiralama/geçeklik konaklama talebinizin ve aidat ödemenizin İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi’ne uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla talep ettiğimiz ve paylaşmış olduğunuz kişisel veriler (isim, soyisim, cep telefonu, e-mail adresi, IP adresi), yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kişi ve kurumlar ile paylaşılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin İşlenme İlkesi


Kişisel Veriler, ancak Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.


Kişisel Verileriniz;


 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve

 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilerek


işlenecektir.


Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?


Kişisel verileriniz, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile güvenliğiniz ve Şirket’imizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, paylaşılabilir.


Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da ve işbu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, belirtilen Sözleşmelerin imzalanması ve ifası kapsamında otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla elde edilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanun’un 5. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nın c bendinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile Kanun’un 5. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nın f bendinde belirtilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına dayandırılmaktadır.


Kişisel Verilerin Güncellenmesi


Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde, lütfen bize bildiriniz.


Haklarınız Nelerdir?


Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız aşağıda listelenmiştir;


Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; 


 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 

 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahipsiniz.


Kanun doğrultusunda, Şirket’imize ileteceğiniz taleplerin yazılı olması gerekmektedir.


Bunun için kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirket’imizin info@korfeztatil.com.tr e-posta adresine gönderebilir ve/veya Şirket’imizin Güre Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:1 Edremit/Balıkesir adresindeki merkez ofisine bizzat başvurabilir veya başvurunuzu noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.REDDEDİYORUM KABUL EDİYORUM

Kiraya Verme Talebi

 • Devre mülkünüzün kiraya verilmesi talebinizi aşağıdaki formu eksiksiz doldurarak Tesis Yönetimine iletebilirsiniz.
 • Bu talep formunun Tesis Yönetimine iletilmesi, hiç bir şart ve koşulda Devre Mülk Hakkı Sahiplerine Tesis Yönetimince verilmiş bir kiralama garantisi anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ilgili devre mülkün talep edilen dönemde kiralanmaması durumunda Devre Mülk Hakkı Sahibi Tesis Yönetiminden hiçbir (kira, zarar, tazminat vb.) talepte bulunamaz.
Tarih Seçiniz Giriş Seçiniz - Çıkış Seçiniz